Az egyházkerület korábbi püspökei

Az egyházkerület 1952-ben jött létre, alapvetően a korábbi dunáninneni és tiszai egyházkerületek gyülekezeteiből, de a dunántúli kerület és a bányai kerület több gyülekezete is hozzá került. 2000-ben, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületet létrejöttekor területe megváltozott és elnyerte jelenlegi formáját.

 

Az Északi Evangélikus Egyházkerület, valamint az ezen a területen lévő egykori evangélikus egyházkerületek püspökei

Láni Illés biccsei lelkész - püspök: 1610-1618

Hodik János biccsei, majd trencséni lelkész  - püspök: 1619-1642

Láni Zakariás trencséni lelkész - püspök: 1642-1645

Kalinka Joachim illavai lelkész - püspök: 1646-1673

Krman Dániel zsolnai, majd miavai lelkész - püspök: 1706-1729

Záborszky Jakab ivánkafalvi lelkész - püspök: 1735-1736

Mohl Illés modori német lelkész  - püspök: 1737-1761

Torkos Mihály modori német lelkész - püspök: 1761-1801

Crudy Dániel pozsonyi német lelkész - püspök: 1802-1815

Kovács-Martinyi Mihály modori tót lelkész - püspök: 1816-1828

Bilnicza Pál magyar-tót lelkész - püspök: 1829-1834

Sztromszky Ferenc Sámuel pozsonyi német lelkész - püspök: 1835-1850. A Pozsony megyei Bazinban született 1792. július 12-én. Tanulmányait Pozsonyban és Tübingenben folytatta. 1827-től rajkai, 1829-től pozsonyi lelkész volt Dunáninneni püspöki tisztéből a Bach korszakban felfüggesztették, azt csak közvetlenül halála előtt nyerte vissza. 1861 július 20-án halt meg Pozsonyban.

Dr.h.c.Geduly Lajos pozsonyi német lelkész - püspök: 1860-1861. Nyitra-Szerdahelyen született 1815. április 17-én. Hazai tanulmányait a bécsi protestáns fakultáson fejezte be. A Gömör megyei Ochtinán, majd Besztercebányán lett lelkész és zólyomi főesperes. 1856-ban választották meg a pozsonyi gyülekezet lelkészévé, majd püspökké. Munkásságáért királyi tanácsosi címet és a Ferenc József-rend középkeresztjét kapta. Több irodalmi munkája maradt fenn. 1883-ban a bécsi teológiai fakultás díszdoktorrá avatta. Pozsonyban, 1890. január 29én halt meg.

Dr.h.c. Baltik Frigyes lipótszentmiklósi, majd balassagyarmati lelkész - püspök: 1890-1919. Hontbagonyán, 1834. július 24-én született. A teológiát Pozsonyban, külföldi tanulmányait Bécsben, Bázelben és Halléban végezte. 11870.től Liptószentmiklóson, 1895-től Balassagyarmaton volt lelkész. A rostocki egyetemen tiszteletbeli doktorátust kapott. Több irodalmi munkája során újra közrebocsátotta Johann Arndt prédikációit szlovákul.

Dr. h.c. Kiss István sámsonházi lelkész - püspök: 1922-1935. 1864-ben Felsőpetényben született, ahol édesapja alesperes volt. A pozsonyi teológiai akadémia elvégzése után Galgagyörkön, Maglódon és Balassagyarmaton működött, 1890-ben lett Sámsonháza lelkésze, az egyházmegye esperese, majd 1922-től a megcsonkított dunáninneni egyházkerület püspöke. A soproni teológiai fakultás 1932-ben díszdoktorrá avatta. Sámsonházán hunyt el 1935-ben.

Kovács Sándor sámsonházi lelkész - püspök: 1935-1942. Nagyvelegen, 1869. május 20-án született. Soproni és pozsonyi teológiai évei után egy évet a hallei egyetemen hallgatott. 19o4-ben rk., majd 19o7-től rendes teológiai tanár, majd igazgató is lett a pozsonyi teológiai akadémián. Az államfordulat után 1923-ban a pécsi egyetem soproni teológiai karának lett egyháztörténész professzora, 1935-ben pedig a dunáninneni egyházkerületnek a püspöke. Ekkor a teológiai tanszékről lemondva a sámsonházai lelkészséget fogadta el. A debreceni egyetem még 1917-ben tb. doktori címmel tisztelte meg. 1921-től főtitkára, majd elnöke volt a Luther Társaságnak. Budapesten, 1942. március 31-én halt meg.

Kardos Gyula balassagyarmati lelkész - püspök: 1942-1943. Maglódon született 1880. március 26-án. A selmecbényai liceum és a pozsonyi teológia elvégzése után egy ideig a lipcsei egyetemet látogatta. 1903-ban választották meg balassagyarmati lelkésznek. Rövid egy éves püspöki szolgálata után 1943. szeptember 3-án elhunyt.

Kuthy Dezső balassagyarmati lelkész - püspök: 1944-1947. Baján született 1888. november 11-én. A cisztercita gimnáziumban érettségizett, Pozsonyban, Jénában és Göttingenben folytatta teológiai tanulmányait. Több Pest környéki gyülekezet szervezése után 1921-től báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő titkára, a Luther Otthon igazgatója, 1938-tól egyetemes főtitkár. 1944. április 26-án iktatták be a dunáninneni kerület püspöki tisztlébe Balassagyarmaton,. Betegségére hivatkozva 1947 augusztusában nyugalomba vonult. 1973. május 18-án halt meg Budapesten.

Dr.h.c. Szabó József balassagyarmati lelkész - püspök: 1948-1952. 1902. április 2-án született a Vas megyei Alsómesteriben. A soproni teológián és Angliában végezte tanulmányait. Kapi Béla püspök Győrben, 1926-ban avatta lelkésszé. 1935-től a Harangszó főszerkesztője. Dániában és a skandináv államokban is folytatott tanulmányokat. 1927-től körmendi, 1929-től egyházkerületi, 1939-től győri, 1947-től komáromi lelkész. 1948-ban balassagyarmati székhellyel dunáninneni püspökké választották Kerületét ezzel együtt püspöki szolgálatát 1952-ben politikai okokból megszüntették, lelkészi munkáját Balassagyarmaton folytatta 1973-ban történt nyugdíjazásáig. Ekkor Győrbe költözött, ahol értékes Madách-gyüjteményét a Xantus János Múzeumra hagyta. Jelentős evangélizációs szolgálatot végzett. Tudományos munkásságát a Teológiai Akadémia 1984-ben tiszteletbeli doktorí címmel jutalmazta. 1986. október 17-én hunyt el Győrben. Balassagyarmation utca és emléktábla őrzi emlékét.

Vető Lajos budapesti lelkész - püspök: 1952-1956. Viszkok néven Kondoroson született 1904, október 17-én. , Sopronban, Berlinben és Tartuban végezte tanulmányait. 1935-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett Pécsett. 1931-től Szolnokon, 01937-tő Miskolc-Diósgyőr-vasgyárban, 1948-tól Nyíregyházán lelkész. Állami nyomásra választották meg tiszakerületi püspökké. 1953-1971 között országgyűlési képviselő, a papi békemozgalom tevékeny tagja. Elnökségi tagja volt az Országos Béketanácsnak, a Hazafias Népfrontnak, elnöke az Ökumenikus Tanácsnak és a Magyar Bibliatanácsnak, díszdoktora a pozsonyi szlovák Teológiai.Akadémiának (1953). Tagja volt a Nemzetközi Lélektani Társaságnak is. 1989. szeptember 22-én Budapesten halt meg.

Dr.h.c. Turóczy Zoltán győri lelkész  - püspök: 1956-1958. Tiszakerületi püspök 1939-1948, dunántúli püspök 1948-1952, északi kerületi püspök 1956. február 6-december 4 között. Arnóton született Túróczy Pál lelkész és Czékus Erzsébet fiaként 1893. október 23-án Rozsnyón és Pozsonyban tanult. A 2.világháború során diakóniai és vöröskeresztes szolgálatban állt. Scholtz Gusztáv püspök avatta lelkésszé Budán, 1915-ben. Komáromi káplánévei után 1917-től arnóti, 1923-től ózdi, majd 1927-től győri lelkész. A Baráti Mozgalom egyik alapító tagja. 1939-ben tiszakerületi püspökké választják, Nyíregyházára költözik..1945 májusában a nyíregyházi rendőrség letartóztatja, a Népbíróság koholt vádakkal június 25-én 10 évi fegyházbüntetésre ítéli. 1946 tavaszán szabadlábra helyezik, de püspöki tisztét még két évig nem veheti át. 1948 májusában a bűnvádi eljárást kegyelmi úton megszüntetik, júniusban az egyetemes egyház lelkészi elnöke lesz. Novemberben lemond tiszakerületi püspöki tisztéről, mert a dunántúli egyházkerület főpásztorává választja. Győrbe költözik. A rákosi-kor diktatúrája itteni szolgálatára is pontot tesz 1952-ben Az ébredést és evangélizációt szorgalmazó egyházfőt az 1956-os forradalom után Budapesten harmad ízben püspökké választják, immár az Északi Egyházkerület kötelékében. Hivatalát a politikai kényszer következtében csupán 1o hónapig láthatta el. Kényszerű távollétében 1963 nyarán tiszteletbeli doktorává fogadta a helsinki egyetem teológiai kara. Családjának és kedves diakonisszáinak körében 1971. november 22-én hunyt el.

Vető Lajos D.Dr. budapesti lelkész - püspök: 1958-1967.

Ottlik Ernő D.Dr. teológiai tanár - püspök: 1967-1982. Miskolcon született 1918. január 9-én. A soproni fakultáson , majd a hallei, berlini és a debreceni egyetemeken tanult. Túróczy Zoltán püspök avatta fel Miskolcon 1940-ben. Lelkész volt Egerben, Arnóton és Sajókazán. 1950-1967 között teológiai akadémia tanárként működött. Teológiai doktorátusát Sopronban, bölcsész doktorátusát Debrecenben szerezte. A hallei és pozsonyi egyetemnek tb. doktora, püspöksége idején 4 évig a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára is volt. 1995. május 15-én halt meg Budapesten.

Nagy Gyula teológiai tanár - püspök: 1982-1989

Szebik Imre budavári esperes - püspök: 1990-2006

Fabiny Tamás dr. - püspök 2006 óta

 

Püspökök listája időrendben 

 

Köszönetet mondunk Dr. Fabiny Tibor professzor úr támogatásáért, mellyel az Arcképcsarnok elkészítését segítette.