Köszöntő

 

A 2018. év igéjében Isten ezt mondja:

Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen”. (Jel 21,6c)

Világunkban egyre nagyobb értéket jelent a víz, hiszen ma 850 millió ember nem jut tiszta vízhez és a prognózisok szerint a "kék arany" lesz a Föld egyik legértékesebb nyersanyaga. A szomjúságot persze érthetjük metaforikusan is, amikor tudás-, vagy kultúrszomjról beszélünk.

„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen”. (Jel 21,6c)Biblikus összefüggésekben azonban erősebb jelentéstartalommal bírnak Jézus Hegyi beszédben mondott szavai: „Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.” (Mt 5,6). De érezhetjük mögötte a megrendítő ámószi próféciát: „Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak és keresik az ÚR igéjét, de nem találják. Azon a napon elepednek a szomjúságtól a szép szüzek és az ifjak” (Ám 8,12-13).

Ha létezik légszomj, akkor lennie kell ég-szomjnak is. Ez az ősi vágy, Isten utáni epekedés. Ezt juttatják kifejezésre Clairvaux-i Bernát énekeskönyvünkben is megtalálható misztikus szavai : „Ki téged ízlel, éhezik, és szomjasabb lesz, aki iszik…” (EÉ 360), de ifjúsági énekünk refrénjében is ez a vágyakozás köszön vissza: „Szomjat oltó vizedet add”. 

Jézus tanítványaiként nemcsak ezt a lelki szomjúságot ismerjük, hanem azt is tudjuk, hol lehet azt csillapítani: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék” (Jn 7,37).

Évi igénk lényegében ezt folytatja: „Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen” (Jel 21,6c). Isten közvetlenül a forrásból adja a csillapító élő vizet. A forráshoz kell visszatérnünk, úgy amint a reformátorok is mondták: ad fontes. Ezért is kedves budavári templom közelében létesített reformációi emlékkút, amely arra a forrásra hívja fel a figyelmünket, amelyet Isten ingyen kínál, sola gratia, egyedül kegyelemből.

Kívánjuk, hogy a reformáció ünnepi évét követően is átélhessük a folyamatos megújulást Isten kielégítő forrásából.

 

Az Északi Evangélikus Egyházkerület

A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete 1952-ben keletkezett, mostani határait pedig 2000-ben határozta meg a zsinat. Eredetileg három régi egyháztest, a Dunáninneni, a Bányai és a Tiszai Egyházkerület Trianon után megmaradt részeit, lényegében tehát 1735 óta létező egyházkerületek töredékrészeit foglalja magába. Napjainkban 74 anyagyülekezet él 6 egyházmegye területén és 105 lelkész szolgál a mintegy 80 000 evangélikus között. Egyházkerületünkben számos oktatási és diakóniai intézmény is működik.

 

Conservando et renovando

A fenti idézet egyházkerületünk jelmondata. Magyarul ezt jelenti: megőrzendő és megújítandó. A teljes mondat latinul így hangzik: Spiritus Sanctus conservat et renovat ecclesiam – vagyis a Szentlélek őrzi és újítja meg az egyházat. A jelmondat kifejtése a 2006. március 25-én Miskolcon elhangzott püspöki székfoglaló beszédben olvasható. 

 

Egyházkerületünk logója

Gazdag szimbolikájával még egy logó is prédikálhat. A kereszt áll hitünk középpontjában, és ilyenkor arra emlékeztet, hogy a betlehemi jászol és a golgotai kereszt ugyanabból a fából van faragva. A rajzon látható kör a teljességet jelképezi, és a mi esetünkben utalhat a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületére, amelyben – mint Krisztus egyetemes egyházának tagjai – szolgálatunkat végezzük. A rajz magában rejti továbbá a Krisztus-monogramot, ezt az őskeresztény jelképet.

 

Honlapunk

Honlapunkon különböző lelki tartalmakat és friss beszámolókat közlünk, bemutatjuk egyházkerületünk jelenét és múltját, valamint segítünk tájékozódni a legfontosabb közelgő eseményekről, elérhetőségekről. Reménység szerint így sok hasznos információ mellett folyamatosan tudunk majd újdonsággal szolgálni. Mindehhez az evangélikusok hagyományos köszöntésével kívánunk valamennyi munkatársunk nevében is – szellemi felfrissülést és lelki töltődést: Erős vár a mi Istenünk!

 

Dr. Fabiny Tamás püspök és Dr. Fábri György egyházkerületi felügyelő